Auralagen

De aura en de auralichamen

DE AURALAGEN, DE ENERGETISCHE LICHAMEN WAARUIT ONS AURA BESTAAT

Dit is deel 3 van een serie over ons energiesysteem. Deze keer over de auralagen.

♦ ♦ ♦

Het Etherische Lichaam: de blauwdruk

De eerste van de auralagen, het Etherische Lichaam, wordt ook wel de blauwdruk genoemd. Het is gekoppeld aan Chakra 1, het Wortelchakra of Basischakra. Het is een smalle laag die direct op het fysieke lichaam volgt en alle energetische processen in het lichaam regelt. Het zorgt ervoor dat het hele lichaam stukje bij beetje, cel voor cel, op de juiste manier wordt gebouwd en vervangen. Zodat al onze weefsels en organen gezond blijven. Er wordt gezegd dat we iedere 7 jaar fysiek helemaal vernieuwd worden. Hiervoor zorgt dus het Etherische Lichaam, in samenwerking met Chakra 1.

Het wordt ook het etherische dubbel genoemd, omdat iedere lichaamscel als het ware energetisch beschreven staat. Er voor iedere cel een bouwplan bestaat dat gebruikt wordt als het vervangen moet worden. Een gebrekkig functionerend Etherisch Lichaam betekent dat er fouten in het fysieke lichaam kunnen ontstaan. Zoals gendefecten of organen en weefsels die niet optimaal gebouwd zijn. Het kan ook zijn dat er hierdoor aangeboren afwijkingen ontstaan. De andere auralichamen kunnen tijdens dromen of uittredingen naar hogere dimensies reizen, maar niet het Etherische Lichaam. Op het moment dat deze zich van het fysieke lichaam losmaakt, sterft ons lichaam.

Het Emotionele Lichaam: altijd in beweging

Dit is de laag die volgt op het Etherische Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 2, het Sacraalchakra. Emotie houdt altijd beweging in. Bij een emotie beweegt er innerlijk iets in jou, in jouw energie. Emoties kleuren je leven, je persoonlijkheid. Emoties vertellen wat jij als lichaam en persoonlijkheid van iets vindt. Hoe jij reageert op mensen, situaties, de dingen die je in de buitenwereld tegenkomt.

De emoties die erg bij jou horen, en die je vaker hebt, worden deel van jouw Emotionele Lichaam. Deze straal je vervolgens uit naar anderen. En vaak reageren mensen weer op jou met deze zelfde emotie. Dit wordt spiegelen genoemd. Neig je er bijvoorbeeld toe gemakkelijk boos te worden, dan reageren mensen die dat (onbewust) vanuit jouw aura oppikken, snel boos op jou. Dit werkt zo voor elke emotie. Gebeurt jou dit vaker, dan kan dat een aanwijzing zijn dat je Emotionele Lichaam gereinigd moet worden. Het betekent dat je je bewuster moet worden van je emoties, en dat het goed is om daarmee aan het werk te gaan.

Onze aura met de auralichamen

Het Mentale Lichaam: denken en cognitieve vaardigheden

Het Mentale Lichaam volgt op het Emotionele Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 3, de Zonnevlecht. Alle mentale processen hebben hier hun plaats. Dit omvat vooral het denken, het intellect. En de manier waarop informatie verwerkt wordt. De cognitieve vermogens en vaardigheden. Maar het kan ook duiden op overtuigingen, manieren van redeneren, de wijze waarop je dingen leert en onthoudt. Hoe je begrip koppelt aan wat je in de buitenwereld ziet. Het Mentale Lichaam is op het verstand gericht, en alles wat met materie en vorm te maken heeft.

Mensen die erg op het denken gericht zijn, hebben een sterke uitstraling in dit lichaam. Word je bijvoorbeeld steeds erg nadenkend wanneer je een bepaalde persoon ontmoet, ga je erg in je hoofd zitten, dan is deze persoon waarschijnlijk een denker. Iemand die erg mentaal gericht is. Een onzuiver Mentaal Lichaam kan maken dat je erg moe wordt in je hoofd. Behandeling hiervan kan dan rust brengen. In dit lichaam kun je mensen heel gemakkelijk programmeren hoe ze moeten denken. Of consumeren. Reclame is er bijvoorbeeld op gericht door herhaling mensen ervan te overtuigen, in feite te trainen, dat ze een bepaald iets moeten hebben of doen om gelukkig te kunnen zijn. Zuivering van het Mentale Lichaam kan dit weer verwijderen.

Het Astrale Lichaam: gevoelens en gewaarwordingen

Dit vierde auralichaam volgt op het Mentale Lichaam. Het is gekoppeld aan Chakra 4, het Hartchakra. Dit Auralichaam gaat meer over gevoelens, die in tegenstelling tot de emoties hun oorsprong in de ziel hebben. Die ook duidelijk meer gekoppeld zijn aan de ziel, aan je innerlijke wezen. Het gaat over voelen: hoe voelt het wat ik denk, wat ik zie, wat ik aanraak, waarover ik fantaseer… Het voelt ook anders dan de vorige lichamen, meer verheven en diep. Het Astrale Lichaam houdt zich meer bezig met fantasieën, dromen, wensen. Eigenlijk met dat wat je als gevoel en als gewaarwording wilt hebben, wat je graag wilt ervaren.

Het Astrale Lichaam gaat over de verlangens die diep in je aanwezig zijn, en waarvan we wensen dat die zichtbaar en voelbaar worden. Dat ze worden omgezet in de tastbare werkelijkheid van het fysieke leven. Waar de eerste 3 lichamen veel meer fysiek zijn, beweegt dit lichaam zich meer richting het verhevene, het spirituele. Het is poëtischer, romantischer, is verbonden met passie en idealisme. Mensen die vanuit dit auralichaam leven zijn vaak minder aards en nemen geen genoegen met vervulling van alleen de materiële verlangens. Ze zoeken naar meer en hoger.

♦ ♦ ♦

Vervolg: deel 4, De Chakra’s, Inleiding.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Aura

De aura en de uitstraling die het heeft

DE AURA, HET ENERGIEVELD WAARMEE WE IN CONTACT STAAN MET DE WERELD

Dit is deel 2 van een serie berichten over ons Energiesysteem. Deze keer: de aura.

♦ ♦ ♦

De aura als weerspiegeling van je innerlijk

De aura zou je een energieveld kunnen noemen dat jouw uitstraling beheert. Het laat steeds zien hoe je in je vel zit, hoe je op een bepaald moment reageert op wat er gebeurt. Het toont dit door de kleuren van je aura te veranderen. Bij ieder persoon heeft de aura een bepaalde kleurensamenstelling als basis, maar deze verandert naarmate je anders reageert op mensen en situaties. Op dat wat er energetisch in je en om je heen gebeurt, en dat invloed heeft op je innerlijke wezen.

Beschermend energieveld en communicatiemiddel

De aura is een energieveld dat je energetisch beschermt. Het heeft een energetische eivorm die zich om het fysieke lichaam bevindt. En dat zich uitbreidt naarmate iemand zich spiritueel verder ontwikkelt. Dit is een energieveld dat een energetische beschermende laag om je fysieke lichaam heen vormt. Maar het is tegelijkertijd ook een contact- en communicatieveld. Het maakt communicatie op energieniveau mogelijk. Het is een uitstralend zowel als een ontvangend energieveld. Het straalt jouw energie uit naar andere mensen, en naar alles waarmee je in contact komt. En het laat energie van andere mensen bij jou binnenkomen. Net als van andere levende wezens en alles wat energie uitstraalt.

De aura en de uitstraling die het heeft

Aura en resonantie

Als de aura optimaal functioneert dan laat het alleen die energie binnen die resoneert met jouw energie. Andersom is het ook zo dat het jouw energie niet aan anderen geeft als die voor hen niet goed is om te ontvangen. Daarbij geldt dat hogere energie lagere energie optilt, en andersom lagere energie hogere energie in kwaliteit vermindert. Energie is er altijd op gericht zichzelf te verhogen. Resonantie bepaalt dus wat er binnen komt, en hoe gezonder de aura, hoe beter gescheiden wordt wat binnen mag komen en wat niet.

De auralagen

De aura is één energieveld, maar opgebouwd uit een aantal lagen. Er zijn vier lagen waarover de meeste kenners het eens zijn. Dat zijn het Etherische Lichaam, het Emotionele Lichaam, het Mentale Lichaam en het Astrale Lichaam. Deze vier lichamen zijn gekoppeld aan de onderste vier chakra’s. Daarom is het niet onlogisch om te denken dat er mogelijk nog 3 Lichamen zijn die gekoppeld zijn aan de 3 bovenste chakra’s. 3 Lichamen die zo ijl zijn dat ze moeilijk waar te nemen zijn, en nog moeilijker om vast te kunnen stellen hoe ze precies functioneren en wat voor effect ze op ons hebben.

♦ ♦ ♦

 Vervolg: deel 3, De Auralagen.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s

Energiesysteem

Uitwisseling van energie via ons aura

ONS ENERGIESYSTEEM: WAT IS HET, WAT DOET HET,
WAAROM IS HET BELANGRIJK

Inleiding over ons energiesysteem

Dit is de start van een serie berichten over ons Energiesysteem. Het systeem dat al onze energie beheert, en een bepalende invloed op ons lichaam heeft. Na deze inleiding zullen er nog een aantal delen volgen. Telkens met enkele weken ertussen.

♦ ♦ ♦

De meeste mensen zijn vertrouwd met hun lichaam en weten uit ervaring hoe dat voelt, en welke lichaamsdelen we allemaal hebben. Verder weten veel mensen globaal ook vaak wel enigszins hoe het lichaam op onderdelen functioneert. Hoe de bloedsomloop of het skelet er ongeveer uitziet. Waar zich de belangrijkste organen ongeveer bevinden. Heel veel dingen die we doen hebben met ons fysieke lichaam te maken. Zoals eten en drinken, je lichaam reinigen, kleding, sport en oefeningen om het lichaam in goede conditie te houden. Verzorging door te douchen of baden, oliën en crèmes en andere producten. Streling, massage en seksualiteit om ervan te genieten. En slapen om het rust te geven.

De energiebron, ons subtiele of fijnstoffelijke lichaam

We leren veel dingen op school, vooral die te maken hebben met de economie, die van alles voortbrengt dat met ons lichaam te maken heeft. Wat we echter niet leren op school is iets veel belangrijkers: ons energiesysteem. Dat soms ook het subtiele of fijnstoffelijke lichaam wordt genoemd. Ons energiesysteem is de motor van ons fysieke lichaam. De energiebron waarzonder het lichaam geen stap meer kan verzetten, geen druppeltje bloed meer kan laten rondstromen en geen molecuul zuurstof meer kan inademen. Ons energiesysteem is niet alleen de energiebron van ons lichaam, maar heeft dat ook gebouwd. Het draagt zorg voor alle reilen en zeilen in het lichaam. Maakt dat iedere verouderde cel door een nieuwe cel vervangen wordt. Heeft cellen tot weefsels en organen samengesteld. En zorgt ervoor dat alle onderdelen van het lichaam zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiesysteem en Energietherapie

Het fysieke lichaam is onmachtig om ook maar iets uit te richten zonder zijn energiebron, het energiesysteem. Het sterft zodra dit zich losmaakt van het fysieke lichaam. Daarom is gezondheidszorg zonder begrip van het energiesysteem een gebrekkig geheel. Dat heel vaak achter de feiten zal blijven aanlopen. En dat daarom nogal eens grove middelen moet aanwenden, zoals chirurgische ingrepen.

Energietherapie maakt gebruik van energie als methode van healing. Een zachte methode die veel narigheid kan voorkomen. Om dit beter te kunnen doen, om naast het fysieke lichaam een duidelijker begrip te hebben waar en waarvoor je aan het behandelen bent, vertelt dit document uit welke delen ons energiesysteem bestaat. Wat hun werking en doel is. En hoe ze met elkaar samenwerken.

Uitwisseling van energie via ons aura

Een systeem met meerdere onderdelen

Ons energiesysteem bestaat uit 5 onderdelen. Deze onderdelen staan niet los van elkaar, ze kunnen ook niet functioneren zonder elkaar. Maar werken samen om het geheel in goede conditie te houden. Daarbij is het van belang om te begrijpen dat wanneer een bepaald onderdeel niet goed functioneert, dit op den duur ook andere onderdelen kan verzwakken. Dit komt omdat de onderdelen een compensatiemechanisme hebben, dat ze elkaar steunen bij problemen. Wanneer disharmonie in het ene onderdeel te lang duurt of te veel energie vergt, kan dit het compenserende onderdeel ook verzwakken. Met een neerwaartse spiraal als gevolg. Daarom is het van belang het gehele energiesysteem in goede conditie te houden. Niet alleen een enkel onderdeel. Begrip hebben van hoe de onderdelen van dit systeem werken, en hoe ze op elkaar inwerken, is heel waardevol voor persoonlijke verzorging, en onontbeerlijk als energietherapeut.

Deze 5 onderdelen van ons energiesysteem zijn van groot naar klein en van buiten naar binnen:

  • Aura
  • Chakra’s
  • Kundalini
  • Meridianen
  • Nadi’s
Een omschrijving van de onderdelen van het energiesysteem

Al deze 5 onderdelen worden in de vervolgberichten uitgelegd. Je zou het verschil tussen deze 5 onderdelen zo kunnen omschrijven: de aura is de zee of oceaan die om je fysieke lichaam heen zit. De chakra’s zijn de meren (hoofdchakra’s) en de meertjes (bijchakra’s) die zich op verschillende plekken op de grens van de aura en het lichaam bevinden. De Kundalini is het verticale kanaal in onze ruggengraat dat het hele energiesysteem via de chakra’s van levenskracht (prana) voorziet. De meridianen zijn de rivieren die door het lichaam lopen. En de Nadi’s zijn de stroompjes die het meest talrijk zijn en zich overal in het lichaam bevinden. Deze voorzien de kleinste delen van het lichaam en de lichaamscellen van energie.

♦ ♦ ♦

Vervolg: Deel 2, de Aura.

Hieronder staan alle delen in de juiste volgorde:

Het Energiesysteem

De Aura

De Auralagen

De Chakra’s: Inleiding

De Hoofdchakra’s 1-3

De Hoofdchakra’s 4-7

De Bijchakra’s

De Kundalini

De Meridianen

De Acupunctuurpunten

De Nadi’s